top of page

Om prosjektet

Koreografiens Hus er en visjon for den frie danse- og scenekunsten og det infrastrukturelle apparatet denne kunstformen har behov for å virke innenfor. Dette er første fase i et ambisiøst prosjekt, med mål om å samlokalisere aktører i det frie danse- og scenekunstfeltet og utvikle nye tjenester for å dekke feltets behov.

Stedet som prosjektet søker å utvikle inkluderer nye prøve-, produksjons- og visningsrom, samt støttende, administrative og kompetansehevende tjenester som vil frigjøre ressurser til kunstnerne og deres kunstproduksjon.

Prosjektets innhold er fordelt på fire pilarer:
- Koreografiens Hus
- Produsent Hub

- Insentivordning for koreografi

- Arbeids-, produksjons- og visningsrom*
* Inkludert utvikling og koordinering av kompetanse- og nettverkshub for dansekunstnere

Norske Dansekunstnere jobber med å utrede muligheter, kartlegge potensialet og se på ulike løsninger og innretninger knyttet til prosjektet. Målet er å lande konkrete tiltak som sikrer pilarenes videre levetid, og som svarer på det frie feltets reelle behov.

Om oss

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund for dansere, koreografer og pedagoger. Vi representerer om lag 900 dansekunstnere som i stor grad finner sitt arbeid gjennom prosjektfinansierte ordninger i det frie danse- og scenekunstfeltet, ved de private og offentlige teaterinstitusjonene, i tillegg til pedagoger i det private og offentlige skoleverket. Våre medlemmer har et profesjonelt virke av sammensatt karakter og med bred individuell egenart innenfor danse- og scenekunsten. En dansekunstner er i organisasjonens øyne definert som en utøvende kunstner (danser), en skapende kunstner (koreograf) eller en pedagog med tilknytning til dansekunsten.

 

Norske Dansekunstnere jobber for å sikre vilkår og rettigheter for alle våre medlemmer. Forbundet driver myndighets- og samfunnskontakt rettet mot regjering og storting, Norsk kulturråd, kommuner og fylker, med saker som skal fremme dansekunsten i Norge. I tillegg er Norske Dansekunstnere en interesseorganisasjon som synliggjør dansekunsten utad i samfunnet, og samtidig et faglig sentrum for medlemmene.

Les mer om oss på norskedansekunstnere.no.

Oppdatering 27. oktober 2023 – til orientering om prosjektet Koreografiens Hus

I februar 2023 ble Lene Aareskjold engasjert i en 60% stilling som prosjektleder for Koreografiens Hus. Prosjektstillingen har hatt en avgrenset periode, da finansiering og mål med stillingen har vært av en avgrenset karakter. 


I prosjektperioden har vi hatt møter med ulike relevante aktører, hatt dialog med feltet og gitt innspill til pågående byutviklingsprosesser i Oslo. Til tross for et løftet fokus har vi ikke klart å få gjennomslag for politiske prioriteringer for Koreografiens Hus med tilhørende insentiv for skapende dansekunstnere. Koreografiens Hus er et ambisiøst prosjekt, med mål om å samlokalisere aktører og skape arbeidsgiverfunksjoner for det frie danse- og scenekunstfeltet. Prosjektet er komplekst av natur og krever bistand fra et større tverrfaglig team som kan tydeliggjøre og arbeide for strukturelle endringer i organiseringen for de skapende kunstnerne og deres kunstneriske virksomheter.

Ettersom prosjektet ikke har blitt tilført nye ressurser er det nå gjensidig enighet om at arbeidsforholdet skal opphøre før den prosjekterte tidsavgrensingen, dette grunnet endringer i prioritert bruk av ressurser og kompetanse for måloppnåelse. Forbundet vil fortsette sitt arbeide med prioritering av Koreografiens Hus og henvendelser og samarbeid om prosjektet videre kan taes direkte med forbundsleder Kristine Karåla Øren:
forbundsleder@norskedansekunstnere.no.

 

Oppdatering 9.04.2024 - Orientering om sluttføring av forprosjekt for Koreografiens Hus

Frem til sommeren skal Ine Vie videreføre forprosjektet for et Koreografiens Hus. Koreografer har i dag få muligheter for ansettelse, og med bakgrunn i ønsker fra medlemmene har Norske Dansekunstnere igangsatt et initiativ for å bedre forholdene for det koreografiske virket i Norge.   

 

Arbeidet innebærer å tegne ut innholdet i de fire grunnmodulene i prosjektet, som utgjøres av selve Koregrafiens Hus, en tilhørende ProdusentHub, og en insentivordning for koreografi. I tillegg videreføres arbeidet med å finne og skape et dedikert sted for dansekunsten i form av prøve-, produksjons- og visningslokaler, samt arbeidsrom og kontorplasser.  

 

Ine kommer i den nærmeste tiden aktivt til å søke ut til feltet og be om intervjuer med koreografer og skapende dansekunstnere. Dersom du ønsker å komme med innspill, ta kontakt på politikk@norskedansekunstnere.no

 

Ine Vie er tidligere politisk rådgiver i Norske Dansekunstnere, og er utdannet innen film, samfunnsøkonomi, ledelse og prosjektstyring.

Andre bidragsytere

Prosjektet har en arbeidsgruppe med utvalgte styrerepresentanter fra Norske Dansekunstnere og består i dag av Rannei Grenne, Roza Moshtaghi og Anders Engebretsen.

Referansegruppe/samarbeidspartnere:
Black Box Teater

Danseinformasjonen

Dansens Hus

Dansenett Norge
Rom for Dans
PRAXIS Oslo

PRODA profesjonell dansetrening
SKUDA Skuespiller- og danseralliansen


Kristin Skiftun er sparringspartner for Produsent Hub.

Kontakt oss

For å bidra til å utvikle prosjektet vil vi gjerne høre din mening!

Innspill kan sendes via digitalt skjema. Du kan også sende mail til forbundsleder@norskedansekunstnere.no, eller prosjektleder politikk@norskedansekunstnere.no

bottom of page