top of page

Om prosjektet

Koreografiens Hus er en visjon for den frie danse- og scenekunsten og det infrastrukturelle apparatet denne kunstformen har behov for å virke innenfor. Dette er første fase i et ambisiøst prosjekt, med mål om å samlokalisere aktører i det frie danse- og scenekunstfeltet og utvikle nye tjenester for å dekke feltets behov.

Stedet som prosjektet søker å utvikle inkluderer nye prøve-, produksjons- og visningsrom, samt støttende, administrative og kompetansehevende tjenester som vil frigjøre ressurser til kunstnerne og deres kunstproduksjon.

Prosjektets innhold er fordelt på fire pilarer:
- Arbeids-, produksjons- og visningsrom
- Koreografiens Hus
- Produsent Hub
- Utvikling og koordinering av kompetanse og nettverkshub for dansekunstnere

I 2023 jobber prosjektleder Lene Aareskjold – på vegne av Norske Dansekunstnere – med å utrede muligheter, kartlegge potensiale og se på ulike løsninger og innretninger knyttet til prosjektet. Målet er å lande konkrete tiltak som sikrer pilarenes videre levetid, og som svarer på det frie feltets reelle behov.

Om oss

Lene Aareskjold er engasjert som prosjektleder. Lene gikk ut av Skolen for Samtidsdans (nå Høyskolen for Dansekunst) i 2008 og har også bakgrunn fra den urbane dansen. Hun har siden det opparbeidet seg bred kompetanse i kultursektoren med særlig interesse for fasilitering av flerfaglige prosesser, danse- og scenekunstens innflytelse og synlighet i samfunnet. Hun har ledererfaring fra RAS – Regional Arena for Samtidsdans, samt TOU, hvor hun også etablerte en avdeling for scenekunst. For tiden tar hun en erfaringsbasert master i systemorientert design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

 

Norske Dansekunstnere er et uavhengig fag- og kunstnerforbund for dansere, koreografer og pedagoger. Vi representerer om lag 900 dansekunstnere som i stor grad finner sitt arbeid gjennom prosjektfinansierte ordninger i det frie danse- og scenekunstfeltet, ved de private og offentlige teaterinstitusjonene, i tillegg til pedagoger i det private og offentlige skoleverket. Våre medlemmer har et profesjonelt virke av sammensatt karakter og med bred individuell egenart innenfor danse- og scenekunsten. En dansekunstner er i organisasjonens øyne definert som en utøvende kunstner (danser), en skapende kunstner (koreograf) eller en pedagog med tilknytning til dansekunsten.

 

Norske Dansekunstnere jobber for å sikre vilkår og rettigheter for alle våre medlemmer. Forbundet driver myndighets- og samfunnskontakt rettet mot regjering og storting, Norsk kulturråd, kommuner og fylker, med saker som skal fremme dansekunsten i Norge. I tillegg er Norske Dansekunstnere en interesseorganisasjon som synliggjør dansekunsten utad i samfunnet, og samtidig et faglig sentrum for medlemmene.

Les mer om oss på norskedansekunstnere.no.

Andre bidragsytere

Prosjektet har en arbeidsgruppe med utvalgte styrerepresentanter fra Norske Dansekunstnere og består i dag av Rannei Grenne, Roza Moshtaghi og Anders Engebretsen.

Referansegruppe/samarbeidspartnere:
Black Box Teater

Danseinformasjonen

Dansens Hus

Dansenett Norge
Rom for Dans
PRAXIS Oslo

PRODA profesjonell dansetrening
SKUDA Skuespiller- og danseralliansen


Kristin Skiftun er sparringspartner for Produsent Hub.

Kontakt oss

For å bidra til å utvikle prosjektet vil vi gjerne høre din mening!

Innspill kan sendes via digitalt skjema. Du kan også sende mail til lene.aareskjold(at)norskedansekunstnere.no.

bottom of page